JOBS

ร่วมงานกับเรา
เปิดรับสมัครงาน ด่วน!!
บริษัท เอ็กซ์ ซีเคียว จำกัด กำลังเปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมงานกับเรา โดยมีสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
Cyber Security Project Manager

คุณสมบัติผู้สมัคร (JS : Job Specification)

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาไอทีที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานด้านไอที 4 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้าน IT Project Manager
 4. มีความรู้ความสามารถในการนำมาตราฐานบริหารจัดการความเสี่ยงระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (พิจารณาพิเศษ)
 5. ผ่านการฝึกอบรมการบริหารโครงการ IT Project Manager (พิจารณาพิเศษ)
 6. ผ่านการฝึกอบรมวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์หรือผ่านการสอบ Certificate ด้าน Cyber Security (พิจารณาพิเศษ)
 7. คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่จำเป็น
 8. มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ IT Project Manager
 9. มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์จากอุปกรณ์เช่น Firewall, IPS, Proxy, Email Security, Web Application
 10. ประสบการณ์ด้านติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 11. มีความต้องการพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะงานด้านไซเบอร์ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดเวลา (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่ตำแหน่ง (JD : Job Description)
 1. จัดการและประสานงานหลายโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จตรงเวลา มีคุณภาพ(ตามข้อสัญญา) และตามงบประมาณ
 2. จัดระเบียบและวางแผนงานและกำหนดการของโครงการ บริหารจัดการงานตามมาตรฐาน Project Management Institute (PMI) และมาตรฐานของ บริษัท
 3. สื่อสารสถานะโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญ
 4. ตระหนักถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจ
 5. จัดการกับข้อผิดพลาด การทำงานที่ไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด นำเสนอแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
 6. ประสานงาน อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ และลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาในแต่ละโครงการ
 7. ทำงานร่วมกับทีมขายและทีมสนับสนุนการขายเพื่อพัฒนาประมาณการต้นทุนและแผนโครงการต่างๆ ที่นำเสนอกลุ่มเป้าหมาย
 8. นำการประชุมโครงการ นำเสนอพร้อมทำรายงานต่างๆ เพื่อสื่อสารสถานะโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญ
 9. นำทีมงานโครงเพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสุดท้ายของการทำโครงการตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
Cyber Security Consultant (Pre-sales)

คุณสมบัติผู้สมัคร (JS : Job Specification)

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาไอทีที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานด้านไอที 3-6 ปี (ประสบการณ์ด้าน Cybersecurity)
 4. คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์จากอุปกรณ์เช่น Firewall, IPS, Proxy, Email Security, Web Application
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • มีความรู้ความสามารถในการนำมาตราฐานบริหารจัดการความเสี่ยงระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ผ่านการฝึกอบรมวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์หรือผ่านการสอบ Certificate ด้าน Cyber Security (พิจารณาพิเศษ)

      5. มีความต้องการพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะงานด้านไซเบอร์ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดเวลา (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ตำแหน่ง (JD : Job Description)
 1. หารือร่วมกันลูกค้าในมุมมองของที่ปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจ user requirements หรือ pain point และเพื่อจัดทำ proposal สรุปความต้องการและข้อเสนอ
 2. พัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตามความต้องการของลูกค้าร่วมมือกับทีมสถาปัตยกรรม
 3. รับผิดชอบในการเตรียมการประชุมและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านธุรกิจของลูกค้า
 4. รับผิดชอบในการเตรียมการประชุมและปรับแต่งรูปแบบ เอกสาร สำหรับสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
 5. รวบรวมข้อมูลในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคจากลูกค้า พิจารณาว่า solutions ของเราสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ และแจ้งต่อเซลล์ ทีมเทคนิค และหัวหน้าเซลล์ ถึงข้อสรุปที่ได้
 6. ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจเพื่อกำหนดข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการ ตรวจสอบการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิค
 7. สนับสนุนทีมขายเกี่ยวกับข้อเสนอและแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า
 8. จัดเตรียม BOM และ BOQ
  • จัดเตรียม RFP/TOR
  • จัดเตรียม solution proposals
  • ตรวจสอบความแม่นยำด้านเทคนิคของ RFP responses โดยการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ทราบความต้องการที่ชัดเจน
  • จัดเตรียม Presentation ที่ใช้ในการประชุมกับลูกค้า
  • จัดเตรียมรายงาน POC
  • ส่งมอบและจัดทำ Presentation เชิงเทคนิคของ สินค้าหรือบริการของเราเพื่อให้เซลล์นำไปใช้งาน
  • Comply specification และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ bidding
 1. สามารถอธิบายความสามารถของผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัด และรวมถึงวิธีการใช้งานของสินค้า
 2. นำเสนอความสามารถในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคของสินค้าหรือบริการของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 3. จัดทำ Bill of Materials สำหรับ quotations
 4. จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานะโครงการ เวลาที่ใช้และจำนวนเงินที่ใช้ในโปรเจคตามที่ผู้บริหารร้องขอ
 5. การพัฒนาเอกสารรายงานทางเทคนิค เช่น industry specific หรือ technical whitepaper
 6. ทำงานร่วมกับฝ่าย Product Management และ Marketing เพื่อช่วยในการสร้างสารที่ใช้ในงานขาย รวมถึงจัดทำ sales packages และสื่อสารสิ่งที่จัดทำแก่ทีมเซลล์
 7. เป็นผู้ทำ POC ในตอนที่ทีม implement ติดงานจากโปรเจคอื่น (Optional)
 8. เป็นทีม backup ในตอนที่ทีม implement งานล้นมือ (Optional)
Cyber Security Technical Support

คุณสมบัติผู้สมัคร (JS : Job Specification)

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาไอทีที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานด้านไอที 2-6 ปี (ประสบการณ์ด้าน Cybersecurity)
 4. คุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์จากอุปกรณ์เช่น End Point Security (AV,EDR) Firewall, IPS, Proxy, DNS
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ End Point หรือ Firewall
 • มีความรู้ความสามารถในการนำมาตรฐานบริหารจัดการความเสี่ยงระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (พิจารณาพิเศษ)
 • ผ่านการฝึกอบรมวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์หรือผ่านการสอบ Certificate ด้าน Cyber Security (พิจารณาพิเศษ)

มีความต้องการพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะงานด้านไซเบอร์ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดเวลา (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ตำแหน่ง (JD : Job Description)
 1. รวบรวมข้อมูลในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคจากลูกค้า พิจารณาว่า solutions ของเราสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ และแจ้งต่อเซลล์ ทีมเทคนิค และหัวหน้าเซลล์ ถึงข้อสรุปที่ได้
 2. เสริมสร้างและพัฒนานโยบาย ขั้นตอนรวมถึงกระบวนการด้านการรักษาความปลอดภัยทาง Cyber
 3. จัดเตรียมการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาระดับความรู้และความเข้าใจในเรื่องความต้องการและนโยบายการรักษาความปลอดภัยทาง Cyber
 4. รับผิดชอบดูแลและกำกับควบคุมเหตุการณ์ประจำวันที่มีความเกี่ยวเนื่องทาง IT และการรักษาความปลอดภัยทาง Cyber เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานและขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย
 5. ดำเนินการติดตามและรายงานผลProject (ติดตามเหตุที่มีความเกี่ยวเนื่องทาง IT และการรักษาความปลอดภัย จนกระทั่งสามารถปิดเคสได้หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
 6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายที่จำเป็นในการสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางฝ่ายบริหาร
 7. กำกับดูแล Projectให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001
 8. สร้างและดูแลระบบติดตามการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการติดตามและแก้ไข
 9. จัดหาและใช้งานวิธีการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปกป้ององค์กรได้ดีขึ้น
 10. สามารถระบุปัญหาด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง กระแสความนิยม จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวโม้มในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 11. จัดทำการค้นคว้าเชิงรุกเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของระบบและให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ที่เหมาะสม
 12. จัดทำ ติดตั้งและเฝ้าระวังระบบการรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลและเครือข่าย
 13. ระบุและกำหนดความต้องการของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 14. ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และสร้างรูปแบบของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบละเอียด
 15. จัดเตรียมและบันทึกกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
 16. การพัฒนาเอกสารรายงานทางเทคนิค เช่น industry specific หรือ technical whitepaper
 17. ทำงานร่วมกับฝ่าย Product Management เพื่อช่วยในการสร้างอกสารที่ใช้ในงานขาย
 18. สามารถอธิบายความสามารถของผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัด และรวมถึงวิธีการใช้งานของสินค้า
Cyber Security Sales Rep.

คุณสมบัติผู้สมัคร (JS : Job Specification)

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา IT Business, Marketing, Communications หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การขายในธุรกิจไอที 1 ปีขึ้นไป (IT Field จะพิจารณาเป็นพิเศษ) (เคยทำงานในตำแหน่ง Key Account Sales Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการทำงานด้วย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย
 4. มีประสบการณ์และผลงานในการขายตามเป้าหมาย (มีประสบการณ์และผลงานในการขายจากความสัมพันธ์กับลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมทัศนคติที่ดีในการนำเสนอและบริการลูกค้า
 6. มีทักษะการการทำงานที่เน้นมุ่งเพื่อเป้าหมายของงานและเป็นคนที่มีแรงจูงใจให้ตนเองสูง
 7. มีทักษะการสื่อสารและรักษาคำมั่นสัญญาทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้
 8. เชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office และ การทำงาน Internet Remote Working ได้ดี
 9. มีความสามารถในการทำงานได้ดีด้วยตัวเองหรือการทำงานเป็นทีมได้ดี
 10. มีความสามารถในการจัดการเวลาและวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ตำแหน่ง (JD : Job Description)
 1. พัฒนาและขยายกลุ่มลูกค้าหลักตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทได้ดี
 2. ประสานงานการทำงานกับทีมงานภายในเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นๆ
 3. จัดเตรียมการการขายและการนำเสนอเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าได้ดี
 4. นำเสนอให้เห็นถึงคุณค่าที่สำคัญของบริการและโซลูชั่นของบริษัทพร้อมทีมงานสนับสนุนด้านเทคนิคแก่กลุ่มเป้าหมายลูกค้านั้นๆ
 5. เจรจาต่อรองการขาย และสัญญาระยะยาวกับลูกค้า
 6. รับผิดชอบและบริหารจัดการต้นทุนในราคาขายทั้งหมด ตามที่ได้รับอนุมัติ จากผู้จัดการโดยตรง
 7. กำหนดเป้าหมายการขายและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับหมอบหมาย
 8. ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายและบันทึกประสิทธิภาพการขาย ด้วยรายงานประจำสัปดาห์ (Sales Forecast & Sales Pipeline)
 9. ทำความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมไอทีและติดตามเทรนด์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
สมรรถนะที่จำเป็น (Competencies)
 1. มีประสบการณ์การขายในธุรกิจไอที 1 ปีขึ้นไป (IT Security จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการทำงานด้วย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย
 3. มีประสบการณ์และผลงานในการขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมทัศนคติที่ดีในการนำเสนอและบริการลูกค้า
 5. มีทักษะการการทำงานที่เน้นมุ่งเพื่อเป้าหมายของงานและเป็นคนที่มีแรงจูงใจให้ตนเองสูง
 6. มีทักษะการสื่อสารและรักษาคำมั่นสัญญาทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้
 7. มีความสามารถในการเขียนรายงานและข้อนำเสนอ (Project Proposal) ได้ดี
 8. มีความสามารถในการทำงานได้ดีด้วยตัวเองหรือการทำงานเป็นทีมได้ดี
 9. มีความสามารถในการจัดการเวลา และวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Enterprise Security Sales Manager

คุณสมบัติผู้สมัคร (JS : Job Specification)

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขา IT Business, Marketing, Communications หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การขายในธุรกิจไอที 4 ปีขึ้นไป (IT Security จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. เคยทำงานในตำแหน่ง Key Account Sales Manager (จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการทำงานด้วย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย
 5. มีประสบการณ์และผลงานในการขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีประสบการณ์และผลงานในการขายจากความสัมพันธ์กับลูกค้า
 7. มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมทัศนคติที่ดีในการนำเสนอและบริการลูกค้า
 8. มีทักษะการการทำงานที่เน้นมุ่งเพื่อเป้าหมายของงานและเป็นคนที่มีแรงจูงใจให้ตนเองสูง
 9. มีทักษะการสื่อสารและรักษาคำมั่นสัญญาทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้
 10. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง พร้อม ทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
 11. เชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office และ การทำงาน Internet Remote Working ได้ดี
 12. มีความสามารถในการเขียนรายงานและข้อนำเสนอ (Project Proposal) ได้ดี
 13. มีความสามารถในการทำงานได้ดีด้วยตัวเองหรือการทำงานเป็นทีมได้ดี
 14. มีความสามารถในการจัดการเวลาและวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ตำแหน่ง (JD : Job Description)
 1. พัฒนาและขยายกลุ่มลูกค้าหลักตามกลยุทธ์ที่สำคัญและรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นๆ
 2. พัฒนากลยุทธ์การขายและขยายกลุ่มลูกค้าหลักโดย ประสานงานการทำงานกับทีมงานภายในเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นๆ
 3. จัดเตรียมการการขายและการนำเสนอเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และแพ็คเกจรวมให้กับลูกค้า
 4. นำเสนอให้เห็นถึงคุณค่าที่สำคัญของบริการและโซลูชั่นของบริษัทพร้อมทีมงานสนับสนุนด้านเทคนิคแก่กลุ่มเป้าหมายลูกค้านั้นๆ
 5. เจรจาต่อรองการขาย ส่วนลดแพ็คเกจ และสัญญาระยะยาวกับลูกค้า
 6. รับผิดชอบและบริหารจัดการต้นทุนในราคาขายทั้งหมด ตามที่ได้รับอนุมัติ จากผู้จัดการโดยตรง
 7. กำหนดเป้าหมายการขายและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับหมอบหมาย
 8. ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายและบันทึกประสิทธิภาพการขาย ด้วยรายงานประจำสัปดาห์ (Sales Forecast & Sales Pipeline)
 9. ตอบคำถาม อธิบายประโยชน์ และอภิปรายข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกันต่างๆ
 10. ทำความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมไอทีและติดตามเทรนด์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ : 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-112-9996