Why X-Secure

About Us

Managed Security Service Company

บริษัทคลื่นลูกใหม่ที่ให้บริการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครบวงจร

บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด

Who We Are

X-Secure Co ., Ltd. is established since 2021, by The Practical Solution Public Company Limited , www.thepractical.co.th , leading IT systems infrastructure integration/provider of Thailand, with group of founder, that have long experienced with IT Business.

X-Secure’s mission is , “to protect any customer from any Cyber Threat on today and future with simple operation but smarter technology, come with the lower total cost of ownership (TCO)” for customers” X-Scure is came with the new model of 24 x7 SOC services, called “Modern SOC” that uses the latest Cyber Security technology, Open XDR that can help and support our clients minimize or eliminate the risk from cyber threat. Supporting our client’s IT infrastructure and digital business can keep continue digital business without is disrupted from any Cyber Threat or Cybercrime. Our “Modern SOC” can monitor / detect any Malicious, any Suspicious and any Cyber Threat in today and future with our investment /development with leader of future-proof technology partners, with best in class of AI (Artificial Intelligence) & ML (Machine Learning) technology.

Our Modern SOC services, can serve fully SOC services function, start from “The Security Assessment, Deployment /Prevention mode, Monitoring, Detection, Case Investigate, Incidents Case Notification and communication, Cyber Incidents Case Handling – IR, Continued Cyber Security Protection-Turning both end-point security and Network security, both On-Premise and on-cloud compute environment, with NIST cyber security framework.

Journey of The Company X-Secure

Cyber Security Company Established Jul 2021.

2004

TPS Established on May 2004.

2010

Cisco Gold Certified on Mar 2010

2014

ISO 9001:2008 on Dec 2014

2017

ISO 9001:2005 on Dec 2017

2019

Listed Company in SET on 15 Nov 2019.

2021

X-Secure Cyber Security Company Since on Jul 2021.

บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด ให้บริการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครบวงจร ที่เรียกว่า Managed Security Service โดยให้บริการให้คำปรึกษา และการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื่อความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์  จัดหาระบบบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ (CSOC: Cyber Security Operation Center ,CSIRT: Cyber Security Incident Response Team, MDR: Managed Detect & Response) ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ครบทุกระดับ (Tier Service) ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (24×7 Service) ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัย เช่น นวัตกรรม AI (Artificial Intelligence), ระบบ ML (Machine Learning), เทคโนโลยี XDR (Cross-Layered Detection and Response), เทคโนโลยี WAAP (Web Application & API Protection ), เทคโนโลยี SASE (Secure Access Service Edge) ตลอดจนเทคโนโลยี SIEM as a Service เป็นต้น.

บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด สามารถให้บริการ เข้าไปจัดการแก้ไข (Incident Response) ป้องกัน (Protect) ภัยคุกคามไซเบอร์ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ NIST Cybersecurity Framework (www.nist.gov) ในส่วน Identify-Protect-Detect-Respond อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทยังได้ยึดหลักการให้บริการทั้งภายในโครงสร้างการบริการ และเป้าหมายการบริการแก่ลูกค้า ด้วยกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (People-Process-Technology) เพื่อการพัฒนาบุคคลากร (People) การสร้างกระบวนการทำงาน (Process) และการคัดเลือกใช้เทคโนโลยี (Technology) ให้แก่ลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับมือ หรือเผชิญเหตุกับภัยคุกคาม เพื่อการบริหารระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยจาก ภัยคุกคามไซเบอร์ ได้อย่างยั่งยืน คุ้มการลงทุนสูงสุด.

We help clients to manage all.

We help clients manage all Digital Information from anywhere to be safe from any Cyber Threat, with keeping high-performance operations. We help clients to migrate and develop their peoples, processes, and technology (PPT framework) to maximize Cyber Threat Defensive and any IT law & regulation compliance (GDPR, PDPA, Cyber Security Act) management with lower TCO.

เอ็กซ์-ซีเคียว (X-secure) มีทีมงานที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และทีมงานคลื่นลูกใหม่ เห็นปัญหาเหล่านี้ในปัจจุบันและคาดการณ์ว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทต่างๆมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทแม่ เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด มหาชน (The Practical Solution Public Co., Ltd, www.thepractical.co.th) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อหลักทรัพย์ว่า TPS ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 168 ล้านบาท โดย บริษัทมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ามากกว่า 100 รายชื่อตลอด 19 ปีที่ผ่านมา.

นอกจากนี้แล้ว บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด จะเน้นบริการเพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านกฎหมาย หรือ พรบ.ด้านไซเบอร์ของรัฐบาล ที่ทุกๆองค์กรต้องพึงปฏิบัติตาม เช่น พ.ร.บ.การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2564 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจผ่านธุรกรรมดิจิตอล ด้วยความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์และเป็นไปตามกฎหมายไซเบอร์ เพื่อการเติบโต และการลดตันทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.

You Bussiness without any disruption of any Cyber Threat with Lower Total Cost Ownership

Customers can keep continuing to operate the digital business without any disruption of any Cyber Threat and IT Law is our mission and commitment with Lower Total Cost Ownership.